معرفی

مشخصات فردی

کتایون پورمهدی

نام - نام خانوادگی : کتایون   پورمهدی

پست الکترونیکی : k_pourmahdi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی گرایش مالی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

کتایون پورمهدی
کتایون پورمهدی

مرتبه علمی :
    استادیار
^